Lethrblaka1B_jjp001

John Jude Palencar

Concept sketch for the Lethrblaka book cover, by John Jude Palencar..